ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU PIŁKARSKIEGO „BŁĘKITNI STARGARD”

Zarząd Klubu Piłkarskiego „BŁĘKITNI STARGARD” zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KLUBU PIŁKARSKIEGO „BŁĘKITNI STARGARD”

Zebranie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Klubu, przy ul. Ceglanej 1.

Pierwszy termin – godz. 16:30

Drugi termin – godz. 17:00

Planowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności Zgromadzenia.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie sprawozdania z pracy  Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej oraz opinii z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
13. Udzielenie Zarządowi skwitowania za pracę w 2023 r.
14. Wybór Członków Zarządu na kadencję 2024-2028.
15. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2028.
16. Dyskusja nad sprawami różnymi.
17. Przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych w trakcie Zgromadzenia.
18. Zakończenie Zgromadzenia.

Dokumenty i sprawozdania dostępne są do wglądu w siedzibie Klubu w godzinach urzędowania.
W zebraniu uczestniczą tylko członkowie stowarzyszenia oraz osoby posiadające zaproszenie.

Udostępnij dalej