ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU PIŁKARSKIEGO „BŁĘKITNI STARGARD”

Zarząd Klubu Piłkarskiego BŁĘKITNI w Stargardzie zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KLUBU PIŁKARSKIEGO „BŁĘKITNI STARGARD”

Zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Klubu, przy ul. Ceglanej 1.

Pierwszy termin – godz. 16:30

Drugi termin – godz. 17:00

Planowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności Zgromadzenia.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy  Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2020 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej oraz opinii z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 13. Udzielenie Zarządowi skwitowania za pracę w 2020 r.
 14. Zmiany Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 15. Dyskusja nad sprawami różnymi.
 16. Przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych w trakcie Zgromadzenia.
 17. Zakończenie Zgromadzenia.

Dokumenty i sprawozdania dostępne są do wglądu w siedzibie Klubu w godzinach urzędowania.

W zebraniu uczestniczą tylko członkowie stowarzyszenia oraz osoby posiadające zaproszenie.

Udostępnij dalej