Absolutorium dla zarządu oraz zatwierdzone sprawozdania za 2019 rok

W poniedziałek 29 czerwca w Sali konferencyjnej klubu przy ul. Ceglanej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Klubu Piłkarskiego Błękitni Stargard. W 2020 roku kończy się kadencja obecnych władz klubu, zarządu oraz komisji rewizyjnej. Wobec powyższego oprócz corocznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności odbyły się wybory na nową kadencję 2020-2024.

Po wyborze przewodniczącego zebrania oraz protokolanta, Walne Zgromadzenie wybrało przedstawicieli do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która stwierdziła prawomocność Zgromadzenia oraz przedstawicieli do Komisji Uchwał i Wniosków (łącznie zatwierdzono 17 Uchwał).

Zarząd klubu przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2019. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Jerzykowski przedstawił stanowisko i opinię z badania sprawozdania finansowego Klubu za rok 2019. Walne Zgromadzenie jednomyślnie zatwierdziło sprawozdania Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2019.

Następnie odbyły się wybory nowych struktur Klubu na kadencję 2020-2024. Zgodnie ze Statutem Klubu zarząd Klubu może liczyć od 3 do 6 członków zarządu. Wola Walnego Zgromadzenia była taka, aby na nową kadencję został powołany zarząd w składzie trzyosobowym. Na prezesa Klubu wybrano Pana Roberta Gajdę, wiceprezesem odpowiedzialnym za sprawy młodzieżowe oraz organizację Akademii Piłkarskiej Błękitni został wybrany Pan Krystian Domowicz, członkiem zarządu pozostał Pan Jarosław Hajduk, który w zarządzie klubu działa najdłużej od 2005 roku i będzie odpowiedzialny za sprawy, administracyjne, dotacje publiczne oraz współpracę z mediami.  Wybrano również nowych członków Komisji Rewizyjnej. Dotychczasowy przewodniczący Pan Stanisław Jerzykowski oraz członek komisji Pan Aleksander Jarzyna z uwagi na sprawy zdrowotne nie kandydowali na nową kadencję. Stanisław Jerzykowski, podziękował za 15-letnią współpracę, jednocześnie jako radca prawny zadeklarował dalszą pomoc w kwestiach prawnych.

Do Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie powołało cztery osoby. Trzy osoby, które były w minionej kadencji Pana Grzegorza Chudzika, Pana Krystiana Makowskiego oraz Pana Jana Stucha, a także nową osobę Pana Mariusza Sikorskiego, który jest związany z piłką kobiecą w Błękitnych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia i realizacji planów w nowej czteroletniej kadencji.

Ponadto Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany jakie wprowadzono w Statucie Klubu, a są one związane z możliwością zorganizowania i przeprowadzenia Walnego za pomocą środków teleinformatycznych na wypadek panującej epidemii i braku możliwości zorganizowania tradycyjnego Walnego.

Wszystkie podjęte Uchwały oraz wybory nowych struktur Klubu zostaną teraz zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udostępnij dalej